2007-12-09

A Brief history of Hacking

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားသို႔ ခုိး၀င္ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

September, 1970,
ထုိအခ်ိန္၌ တယ္လီဖုန္းကြန္ယက္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ AT&T Company ၏ phone signal ထဲသုိ႔ Captain Crunch ဟု မွည့္ေခၚထားသည့္ John Draper ဆုိသူသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ အပတ္ေရေပါင္း 2600 ႏႈန္း ထားတစ္ခုျပ၍ ၀င္ေရာက္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ telephone လုိင္းမ်ားသုိ႔ အခမဲ့ ခုိး၀င္ဆက္သြယ္ ခဲ့သည္။

August, 1974,
မသက္ဆုိင္သည့္ computer စနစ္မ်ားကို ခုိး၀င္ေႏွာင့္ယွက္တတ္သူ hacker မ်ားအနက္ ေရွးဦးေဆာင္ရြက္ခဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Kevin Mitnick သည္ computer စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ႔ စတင္ခုိး၀င္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အခမ္း အနားပြဲမ်ား၏ telephone လုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္း၊ ရန္သူမ်ား၏ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ားကို ယုတၱိ တန္တန္ လဲႊေျပာင္းျပဳျပင္ယူျခင္း၊ data မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္း ကြန္ယက္မ်ားသို႔ ခုိး၀င္ျခင္းအပါအ၀င္ hacking လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ကုိယ္က်ဳိးရွာကာ hacking လုပ္ကုိင္ခဲ့သျဖင့္ ပုိ၍နာမည္ေက်ာ္ၾကားသြားသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ကုိ 1983 ခုႏွစ္တြင္ ျပသခဲ့ေသာ War Games အမည္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ကုိ ဇာတ္အိမ္ဖဲြ႕၍ ႐ုိက္ကူးထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

July, 1981
ကြန္ယက္မ်ားေပၚတြင္ Captain Zap ဟု နာမည္ရေနသည့္ 23 ႏွစ္အရြယ္ရွိ Ian Murphy သည္ White House ႏွင့္ Pentagon ၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ computer မ်ားအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခုိး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလုိ မေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသြားခဲ့သည္။

September, 1987
NASA network အတြင္းသုိ႔ Germany လူမ်ဳိးမ်ား ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ Chaos Computer Club မွ ခုိး၀င္ ၾကည့္႐ႈျခင္း ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

December, 1987
Hacker မ်ား၏ ခရစၥမတ္သတင္းပုိ႔ခ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ IBM ၏ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ရက္ေဖာက္လဲြေဖာက္ျပန္ ျဖစ္သြားရသည္။

May, 1988
Russian လူမ်ဳိးမ်ားထံ hacking information မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း Kevin Andersons အေပၚ စဲြခ်က္ တင္ခဲ့ရသည္။

July, 1988
Hacker ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္သည္ စတာလင္ေပါင္ 32 သန္းခန္႔ ဆုံး႐ႈံးသြားသည္။ အဆုိပါ virus ျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ Nicholas Whitely ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။

October, 1989
15 ႏွစ္သား hacker ေလးတစ္ေယာက္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ computer မ်ားအတြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္ေႏွာင့္ယွက္မႈရွိခဲ့သည္။

February, 1990
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ hacker တစ္ဦးသည္ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ယူသည့္ credit card ၏ လုပ္ေဆာင္နည္းအတုိင္း ေငြမ်ားကို hacking လုပ္ကာ ထုတ္ယူခဲ့သည္။

November, 1990
ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံမွစတင္၍ တရား၀င္ anti-hacking အစီအစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

August, 1991
ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးဘဏ္မ်ားႏွင့္ credit card ကြန္ယက္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္မႈျဖင့္ အစၥေရးလူမ်ဳိး 18 ႏွစ္သား အရြယ္ေလးအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရသည္။

July, 1992
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသဆုိင္ရာ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီမ်ား၊ အႀကီးစားစီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ မ်ားရွိ computer စနစ္မ်ားသုိ႔ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္မႈျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ငါးဦးအား အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။

December, 1992
ကြန္ရက္ေလာကတြင္ Dark Dante ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ သတင္းဆုိးေက်ာ္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ Kevin Poulsen အား ေလတပ္ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီးေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ခုိးယူမႈျဖင့္ တရား႐ုံးမွ အျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

A brief history of hacking
Sep, 1970
John Draper, also known as Captain Crunch, discovers that the peny whistle offered in boxes of Cap's Crunch breakfast cereal perfectly generates the 2,600 cycles per second (hertz) signal that AT&T used to control its phone network at the time. He starts to make free calls.

Aug, 1974
Kevin Mitnick, a legend among hackers, begins his career of hacking into a variety of computer systems,including entering banking networks and destorying data, altering c4redit reports of his enemies, and disconnecting the phone lines of celebrities. His most famous exploit hacking into the North American Defence Command in Colorado Springs in spired War Games, the 1983 movie.

Jul, 1981
Ian Murphy, a 23-years-old known as Captain Zap on the networks, gains instant notoriety when he hacks into the White House and the Pentagon.

Sep, 1987
German Chaos Computer Club hacks NASA network.

Dec, 1987
IBM international net-wok is paralysed by haker's Christmas message.

May, 1988
Kevin Anderson is convicted of selling hacking formation to the Russians.

Jul, 1988
Union ank of Switzerland 'almost' loses $32 million to hacker criminals. Nicholas Whitely is arrested in connection with virus propagation.

Oct, 1989
Fifteen-year-old hacker cracks US defence computer.

Feb, 1990
US hacker obtains credit card by hacking.

Nov, 1990
Hong Kong introduces anti-hacking legislation.

Aug, 1991
Israelis arrest 18-year-old for hacking foreign banking and credit card net-works.

Jul, 1992
In New York, five teenagers are charged with breaking into computer systems at several regional phone companies, large firms, and universities.

Dec, 1992
Kevin Poulsen, and infamous hacker known as 'Dark Dante' on the networks, is charged with stealing tasking orders relating to an Air Force military exercise. He is accused of theft of US national secrets and faces up to ten years in jail.

Ref: Computer Journal (Mar, 2005)

No comments:

Up