2007-11-24

Customized Windows XP System Properties


Windows XP ရဲ႕ System Properties dialog box အတြင္းရွိ General Tab ေပၚမွာ မိမိ Company ရဲ႕ Logo နဲ႔ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို အလြယ္တကူ ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါတယ္။
ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ notepad program ကုိ ဖြင့္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း စာသားေတြကုိ ႐ုိက္ထည့္ပါ။

[General]
Manufacturer=Windows XP
Model=
[Support Information]
Line1="If you have anything problems, please contact to me"
Line2="Call +66 081-1812339 for technique support"
Line3="Call +66 085-7374030 for technique support"
Line4=""

ၿပီးရင္ အဲဒီ File ကုိ C:\WINDOWS\system32 ရဲ႕ Folder ေအာက္ထဲမွာ oeminfo.ini နာမည္နဲ႔ Save လုပ္လိုက္ပါ။
ၿပီးေတာ့ General Tab အတြင္း မိမိရဲ႕ Logo ကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်င္ပါက 96 x 96 pixels အရြယ္အစား ရွိတဲ့ 256 color bmp ဖုိင္တစ္ခုကိုဖန္တီးၿပီး C:\WINDOWS\system32 ရဲ႕ Folder အတြင္းမွာ ထပ္မံၿပီး oemlogo.bmp နာမည္နဲ႔ Save လုပ္ပါ။ ဒီလုိဖန္တီးၿပီးတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ Windows+Break Key (or) My computer ကုိ Right Click လုပ္ၿပီး Properties ကုိ ေရြးလုိက္တဲ့အခါမွာ System Properties dialog box ေပၚလာၿပီး မိမိထည့္သြင္းလုိက္ တဲ့ Logo နဲ႔ စာသားကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Please Click Here to download OEM sample.

Ref: Internet Journal

2007-11-03

Computer User's Dictionary (ကြန္ပ်ဴတာ အဘိဓာန္)

Computer User's Dictionary

A

ABC-AB Switch
အေျခခံ RS-232C ABC ခလုတ္မ်ဳိးကဲြတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘုံသုံးကိရိယာ (င) အၾကား အျခားကိရိယာႏွစ္ခု (A or B) ၏ အေျခခံ ABC လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အပုိထပ္ေဆာင္းလ်က္ ဤခလုတ္က (A or B) ဆက္သြယ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရေစသည္။ ABC-AB သည္ A-B ဆက္သြယ္မႈကုိ ျဖတ္သန္းလ်က္ null modem တစ္ခုအတုိင္း DTE ကိရိယာႏွစ္ခု၏ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈ ရရွိေစရန္ အတြင္းပုိင္း၀ါယာ ဆက္သြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ ABC-AB Switches တုိ႔တြင္'TEST' အမွတ္အသားျပထားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈခလုတ္တစ္ခု ပါရွိသည္။ စမ္းသပ္မႈတြင္ A ႏွင့္ B ခလုတ္ အေနအထားမ်ားရွိ ကိရိယာမ်ားသုိ႔ data အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေပးတတ္သည္။ ကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္မႈအတြက္ အသုံး၀င္သည္။

A bend (A bnormal End)
ကြန္ပ်ဴတာ ႐ုတ္တရက္ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားျခင္း/ပ်က္သြားျခင္း (carsh) သုိ႔မဟုတ္ bomb ဟုလည္း ေခၚသည္။ ကြန္ပ်ဴတာက သူလက္ခံေနေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (သို႔) data မ်ားကုိ မမွတ္မိေတာ့ေသာအခါ (သုိ႔) program တစ္ခုက အကာအကြယ္ေပးထားေသာ နယ္နိမိတ္ (protective boundary) အျပင္ဘက္ကုိ ေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာေသာအခါမ်ဳိးတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာ software logic (သုိ႔) hardware ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဤသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္သည္။

Abstract Syntax Notation One (ASN-1)
OSI Reference model ၏ အပိုင္းတစ္ခုကို Abstract Syntax အျဖစ္ ဖန္တီးထားၿပီး machine independent ဟု ေခၚသည္။ computer ႏွင့္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ စံမ်ားျဖစ္ၿပီး computer အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ သုံးစဲြရာတြင္ သုံးစဲြရမည့္ `စံ´ မ်ားျဖစ္သည္။ encoding system မတူေသာ computer ႏွစ္ခုကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရာ ၌ data မ်ား ေပးပုိ႔ရာတြင္ data function structure မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။

Abstraction
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား (သို႔) ေနာက္ခံအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား (background detail) မပါ၀င္ေသာ အေရး ပါသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကိုသာ ကုိယ္စားျပဳေသာ အလုပ္ (act)။ ဥပမာ- ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စင္း အသုံးျပဳမည္ ဆုိ ပါက ကား၏အတြင္းပုိင္း အလုပ္လုပ္ပုံ၊ အတြင္းပုိင္း နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိစရာမလုိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိထားရမည္မွာ ေမာင္းနည္းသာ ျဖစ္သည္။

Access Charge
Computer (သုိ႔) Data တစ္ခုရွိ Telephone ကြန္ယက္မ်ားသုံးစဲြသည့္အတြက္ ေပးရေသာ အခေၾကးေငြျဖစ္သည္။

Access Control List (ACL)
(i) Microsoft Windows NT ႏွင့္ Windows 2000 တုိ႔တြင္ရွိေသာ ကြန္ယက္တြင္ပါ၀င္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အရာ၀တၳဳ တစ္ခုက ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ေသာ စာရင္း။
(ii) သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ယူျခင္း၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေျခအေနမ်ားအား ကန္႔သတ္တားဆီးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ႀကိဳတင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၏ အုပ္စုအတြင္း အသုံးျပဳသူမွ သီးျခားသေကၤတလကၡဏာမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားခ်က္မ်ားအား အေျခခံကာ သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အသြင္အျပင္ကုိ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

Access method
အခ်က္အလက္မ်ားကို main storage ႏွင့္ I/O device မ်ားအၾကား ေပးပုိ႔သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ System Network Architecture တြင္ ၎သည္ software တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္၏ information စီးဆင္း သြားလာမႈတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။ ဤစကားလုံးကုိ နည္းစနစ္တစ္ခုအတြက္လည္း အသုံးျပဳသည္။ ဥပမာ Token/Collision Detection CSMA/CD တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎အား ကြန္ရက္၏ node မ်ားက မည္သည့္အစီအစဥ္ မည္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။

Access Permissions
Microsoft Windows 2000 သုံး servers အတြင္းတြင္ မွ်တစြာ သုံးစဲြႏုိင္ေစရန္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

Access Provider
Internet ဆက္သြယ္မႈကို ေရာင္းခ်ေပးေသာ ကုမၸဏီ၊ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား (Internet Service Provider) ဟုလည္း လူသိမ်ားသည္။

Access Speed
သင္၏ PC သုိ႔ ပုိ႔ေပးရန္ႏွင့္ disk ေပၚရွိ သီးသန္႔ data မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အျခား drive သုိ႔မဟုတ္ CD drive, hard drive, floppy drive တစ္ခုအတြက္ ၾကာေသာ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ပမာဏ၊ Access speed ကို မီလီစကၠန္႔ (millisecond ms) ျဖင့္ တုိင္းသည္။

Accounting Information System
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ ေငြေၾကးယုိေပါက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အစီရင္ခံတင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးစနစ္မ်ား (information system) ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ျခင္း၊ ယင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ (information) ကုိ ေပးသည္။ ယင္းသည္ တရား၀င္သည္။

Account lockout
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း မေအာင္ျမင္သည့္ logon ျပဳလုပ္ထားမႈမ်ား ရွိလာပါက ထုိ logon ျပဳလုပ္ထားသူ user အား လုံၿခဳံမႈဆုိင္ရာမူအရ lockout setting ျဖင့္ အေျခခံေဆာင္ရြက္ထားသည့္ Windows 2000 security ၏ အသြင္အျပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

Account Policy
ကုိယ္ပိုင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ domain တစ္ခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ Password မ်ားကို user accounts အားလုံး ျဖင့္ မည္သုိ႔ အသုံးခ်ရမည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Active Directory Schema
Active Directory Service လုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ အေၾကာင္းကိစၥ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သုိမွီးမႈ အေန အထားတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့္ ပုံစံအေနအထားျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးအစား တစ္ခုစီအတြက္ ပုံစံအေန အထားသည္ မူလပုံစံအမ်ဳိးအစားတစ္ခုမွ ဆင့္ပြားပုံစံ အမ်ဳိးအစားအထိ အဆင့္ဆင့္ ကုိယ္ပုိင္ဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖင့္ တည္ရွိေနေစသည္။

Active Directory Service
Windows 2000 Server, Advanced Server ႏွင့္ Data center Server Operating Systems မ်ားႏွင့္ အတူ ပါ၀င္ထားၿပီး၊ directory service ကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ Active Directory သည္ users မ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ computer မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ groups မ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း အျခား network resources မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ကုိယ္စားျပဳေပးသည့္ ကိစၥမ်ား ပါ၀င္ထားေသာ အဆင့္ဆင့္ ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ directory တစ္ခုျဖစ္သည္။

Active Directory Service Interfaces
Directory service model တစ္ခုႏွင့္ အတူရွိေနေသာ com interfaces တစ္စုံကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ADSI သည္ Windows 95, Windows 98, Windows NT ႏွင့္ Windows 2000 တုိ႔အား application မွန္သမွ် ကို Active Directory Service အပါအ၀င္ ကြန္ရက္ဆုိင္ရာ directory services ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္သုံးစဲြေစႏုိင္သည္။

Active Directory Sites and Services Console
သင့္ ကြန္ရက္၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီမံ ခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ Active Directory သည္ လမ္းၫႊန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိတၱဴပြားရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိလာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။

Active Directory Users and Computers
တက္ႁကြေသာ လမ္းၫႊန္သေဘာပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ား (Active Directory administration tasks) ကုိ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တီထြင္ထားေသာ administrative tool ျဖစ္သည္။ ဤ task မ်ားတြင္ ဖန္တီးျခင္း (creating) ၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း (deleting) ၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း (modifying) ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (moving) ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ ထဲတြင္ သုိေလွာင္ထားေသာ object မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ထားျခင္း (အခ်က္အလက္ မ်ား ရွာႏုိင္သည္ဟု ဆုိလုိပါသည္ ) တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ဤ object မ်ားတြင္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား (organizational units) အသုံးျပဳသူမ်ား (users) ၊ contacts ၊ groups ၊ computers ၊ printers တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ အျပင္ ခဲြေ၀ေပးထားေသာ file object မ်ား ပါ၀င္သည္။

Active Directory Users and Computers console
စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ားအား Active Directory ၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ တစ္ေန႔ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဤတာ၀န္မ်ားတြင္ ဖန္တီးျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း (moving) ႏွင့္ directory ထဲတြင္ သုိေလွာင္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (objects) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီစဥ္ ထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

Active Volume
Computer စဖြင့္စဥ္ ထြက္လာသည့္အသံ အတုိးအက်ယ္ခလုတ္။ Active volume သည္ dynamic disk ေပၚမွ ႐ုိးစင္းေသာ volume ျဖစ္သည္။ သင္သည္ လက္ရွိ dynamic volume ကုိ active volume အျဖစ္ မွတ္ယူ၍ မရ ပါ။ သုိ႔ေသာ္ dynamic disk တစ္ခုတြင္ active partition ပါ၀င္ေသာ basic disk ကို သင္ upgrade လုပ္ႏုိင္ ပါသည္။ disk ကုိ တစ္ႀကိမ္သာ dynamic အျဖစ္ upgrade လုပ္ထားခဲ့ပါက partition သည္ active ကို ဆုိလုိ ေသာ simple volume တစ္ခုျဖစ္လာသည္။

Active X Control
Active X နည္းပညာကို အသုံးျပဳသည့္ control တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကို web browser တစ္ခုျဖင့္ download ႏွင့္ Execute လုပ္ႏုိင္သည္။ Program ေရးဘာသာရပ္ မဟုတ္ဘဲ application မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား ခဲြေ၀သုံးစဲြသည့္နည္းကို ၫႊန္ျပထားသည္။ Active X control သည္ Java applet ထက္ ပုိ၍စြမ္းအား ျမင့္သည္။

Active X Data Objects Ado:
OLE DB ႏွင့္ ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေပးရန္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ program ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္ေသာ object တစ္စုံျဖစ္သည္။ ADO object model က ယခင္ ADO object library ထက္ ႐ုိးစင္းၿပီး ယင္းကို အခမေပးရေသာ Microsoft က႑မွ ရယူႏုိင္ပါသည္။

Address connections
ROM ႏွင့္ RAM တုိ႔ကို address bus ႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ရမည္ကို ရည္ၫႊန္းသည္။ Bits AII ႏွင့ ္AI တုိ႔သည္ chip ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ RAM က A7 မွ A0 ၊ ROM က A9 မွ A0 အသုံးျပဳ၏။ address bus သည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအတြင္းမွ ေနရာတစ္ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌သုံးသည့္ ပစၥည္းျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဦးစြာ ပစၥည္းကို အရင္ေရြးရ၏။ ေနာက္မွ ထုိပစၥည္းထဲမွ ေနရာကို ေရြးရ သည္။

Administrator
စကား၀ွက္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခဲြေ၀ေပးရန္ တာ၀န္ယူကာ စီမံခန္႔ခဲြေရး domain controller သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း computers ၊ ၎တုိ႔ကို အသုံးျပဳသူမ်ား၊ group accounts ႏွင့္ setting up တုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။

Adobe type manager
Font မ်ား၏ ပုံသဏၭာန္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ မေျပာင္းေစပဲ လုိသည့္ အရြယ္အစားျပန္ေျပာင္းရန္ အသုံးျပဳေသာ software စံခ်ိန္စံၫႊန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ Apple system 7 ႏွင့္ Microsoft Windows 3.1 တုိ႔ႏွင့္ တဲြသုံးၿပီး မည္သည့္ point အရြယ္အစားကိုမဆုိ စေကးခ်ႏုိင္သည္။ မည္သည့္ printer ျဖင့္မဆုိ print ထုတ္ႏုိင္သည္။ Adobe သည္ software company တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Acrobat, ATM ႏွင့္ Post Script စေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။

Advergame
Download လုပ္ႏုိင္ေသာ game သို႔ internet ုိ အေျခခံေသာ game ျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းတစ္ခု၏ ကုန္အမ်တ္တံဆိပ္ ကုိ game ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေလ့ရွိေသာ game ျဖစ္သည္။

.aero
သတ္မွတ္ထားေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ နံပါတ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ internet ေကာ္ပုိေရးရွင္း (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers (ICANN) က 2000 ျပည့္ႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳေပး ခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ domain name ခုႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ .aero ဆုိသည္မွာ ေလေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ website ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထုိ domain name အသစ္ခုႏွစ္ခုကုိ 2001 ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီမွစ၍ အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

Aggregator
အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စုစည္း၍ စားသုံးသူမ်ားထံ Website တစ္ခု တည္းမွ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေပးသည့္ internet ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

Air Snort
ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္မ်ားမွ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ စကား၀ွက္မ်ားကို စုစည္းရန္ႏွင့္ စကား၀ွက္ျပန္ေဖာ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။ Air Snort သည္ ႀကိဳးမဲ့ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ကြပ္ကဲၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္စုံတဲြမ်ားကုိ စုစည္းေပးသည္။ သတင္းထုတ္လႊင့္ေပးပုိ႔ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ စကား၀ွက္ေရးသြင္းမႈ key မ်ားကုိ computer ျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ Air Snort သည္ ၀ုိင္ယာႀကိဳး သုံး ပ႐ုိတုိေကာ Wired Equivalent Protocol (WEP) စံ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ လုံၿခဳံေရး အားနည္းခ်က္မ်ားမွ အခြင့္အေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

A-Life
Artificial Life ၏ အတုိေကာက္ျဖစ္သည္။ computer program သုိ႔မဟုတ္ computer စနစ္တစ္ခုက သက္ရွိ လကၡဏာမ်ား၏ ပုံတူအသြင္အျဖစ္ တစ္ခုဖန္တီးျခင္း။


Always on
Computer အသုံးျပဳသူသည္ Online ႏွင့္ ဆက္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္မေနသည္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္မႈကို အဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ internet ဆက္သြယ္မႈျဖစ္သည္။ အၿမဲဖြင့္ဆက္သြယ္မႈ (Always On) မ်ားသည္ computer အသုံးျပဳသူမ်ားက internet ဆက္သြယ္မႈကို ျပန္ဖြင့္ျပန္ဆက္ရန္ မလုိဘဲ အဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ hacker မ်ားက ထုိစနစ္ကို ဆက္သြယ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡေပးႏုိင္ ေသာ program မ်ားကို ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပုိမုိရရွိေစ သည္။B

1970 ခုႏွစ္က AT & T သုေတသန၏ စမ္းသပ္ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ား၌ တီထြင္ခဲ့ေသာ experimental programming language တစ္ခုျဖစ္ၿပီး C ၏ အေစာဆုံးေပၚထြက္ခဲ့ေသာ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။


Ref: ေမာင္ထူးခၽြန္ ...Computer User's Dictionary (ကြန္ပ်ဴတာ အဘိဓာန္)

Up