2014-09-02

Advanced JPEG Compressors 5.0


Advanced JPEG Compressors ျဖင့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားအား e-mail ပုိ႔ရာတြင္ ပုံအရည္အေသြးမ်ားစြာ က်ဆင္းမႈမရွိေစပဲ ဖုိင္မ်ားအား ခ်ဳံ႕ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

http://www.mediafire.com/download/vbz5wp7xw5pphx9/Advanced_JPEG_Compressors.rar

No comments:

Up