2010-05-15

ကမ​​ ၻာ႔အေကာင္းဆုံးနည္းပညာ Logo မ်ားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

Microsoft
မုိက္က႐ုိေဆာဖ့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း သည္ ကမ​ၻာတြင္ အႀကီးမားဆုံး ေဆာဖ့္၀ဲ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ကမ ၻာ႔ အသီးသီးမွ ႏွစ္စဥ္ ရရွိသည့္ ကုမၸဏီ ၀င္ေငြမ်ာ ေဒၚလာ (၄၄.၂၈) ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိပါသည္။ မုိက္ခ႐ုိေဆာဖ့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၏ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၅၉.၀၀) ဘီလ်ံ ျဖစ္၍ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ စြမ္းအား အျမင့္ဆုံး ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဘီလ္ဂိတ္သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ စပ္တူအျဖစ္ ေပါလ္အယ္လင္ႏွင့္ တဲြဖက္၍ မုိက္ခ႐ုိေဆာဖ့္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ ယခုအခါ ဘီလ္ဂိတ္သည္ ယင္းကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကမ​ ၻာ့အခ်မ္းသာ ဆုံး စာရင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါသည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၅)ရက္၏ ေန႔တြင္ ကုမၸဏီအား ေကာ္ပုိေရး ရွင္းအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ IBM ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီမွ ပုဂၢလိကသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိရာ၌ မုိက္ခ႐ုိေဆာဖ့္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ 16 bit အရြယ္အစားရွိ Operating System ျဖစ္သည့္ MS-DOS 1.၀ ကုိ ထည့္သြင္း၍ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္၊ ရက္ဒ္မြန္းေဒသ၌ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီနယ္ ေျမသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ မုိက္ခ႐ိုေဆာဖ့္ ၊ ေဆာဖ့္၀ဲပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ Windows 3.0 အမည္ရွိ ေဆာဖ့္၀ဲအသစ္ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ မုိက္ခ႐ုိေဆာဖ့္ Windows မွာ၊ မူလက MS-Dos ၏ Operating System တြင္ တဲြစပ္ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းမွ် သာ ရွိရာမွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။
ဘီလ္ဂိတ္သည္ သူ၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံရသကဲ့သုိ႔ သူ၏ စီးပြားေရး လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မုိက္ခ႐ုိေဆာဖ့္ ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိ အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ စတီးဗ္ေဘာ္လမာ၊ ေဆာဖ့္၀ဲ ပိသုကာအျဖစ္ ေရးအူဇီ တုိ႔ကို ခန္႔အပ္ထားရွိၿပီး ႏုိင္ငံ ေပါင္း ၁၀၂ ႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ထမ္းဦးေရ ၇၆၀၀၀ ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လွ်က္ ရွိသည္။
မ်က္ေမွာက္အုိင္တီေခတ္တြင္ လူသုံးအမ်ားဆုံး အသိဥာဏ္ပစၥည္း ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္၍ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Microsoft အမွတ္တံဆိပ္ Logo ကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္၊ ဟန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ
ယင္းကုမၸဏီ႐ုံး၌ ခ်ိတ္ဆဲြထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပုံ
( မင္းရဲဦး)မီးလ္၀ါဒ္ဘေရာင္း၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အညႊန္းကိန္း သုေတသန ျပဳခ်က္အရ အထက္ပါ ဂူးဂဲလ္ အမွတ္တံဆိပ္ သည္ (၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းသာ ရွိေသးေသာ္လည္း ကမၻာတြင္ စြမ္းအားအျမင့္ဆုံး တံဆပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသုေတသနမွာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးအင္အားႏွင့္ သုံးစဲြသူမ်ား ၏ ႏွစ္သက္မႈကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဂူးဂဲလ္အမွတ္တံဆိပ္၏ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၂၅.၅၉ ဘီလီယံ ရွိပါသည္။ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္ စတင္းဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္မွ ပါရဂူဘဲြ႕သင္တန္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ လာရီပိတ္ဂ်္ႏွင့္ ဆာဂ်ီဘရင္းတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ သုေတသန ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ကမၻာေက်ာ္ အင္တာနက္ ရွာေဖြေရး ယႏၱရား (Search Engine) လုပ္ငန္းႀကီး ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ ေန႔တြင္ ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီကို ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္၊ မင္လုိပါ့ခ္ေဒသ၌ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ကားဂုိေဒါင္တြင္ စတင္အေျခခ်ခဲ့သည္။ ဤကုမၸဏီသည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ တုိးတက္ႏႈန္း ျမန္ဆန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အမည္ေက်ာ္ ၾကားၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။
ပိတ္ဂ်္ႏွင့္ ဘရင္းတုိ႔၏ အင္တာနက္ရွာေဖြေရးယႏၱရားကုိ မူလက Back Rub ဟု အမည္မွည့္ခဲ့ေသးသည္။ ယခု မွည့္ေခၚေနေသာ ဂူးဂဲလ္ (Google) အမည္မွာ 'googol' ဟူေသာ စကားလုံးမွ ဆင္းသက္လာၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ တစ္ဂဏန္း၏ ေနာက္တြင္ သုညေပါင္းတစ္ရာရွိေသာ ကိန္းကို ဆုိလုိသည္။
ဂူးဂဲလ္၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မွာ အဲရစ္အီး-ရွမစ္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းကို ပူးတဲြတည္ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ သည့္ ဆာဂ်ီဘရင္းႏွင့္ လာရီပိတ္ဂ်္တုိ႔မွာ နည္းပညာနာယကႏွင့္ ထုတ္ကုန္နာယကတုိ႔အျဖစ္ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ နာစ္ဒက္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းတြင္ ဤကုမၸဏီကုိ GOOG သေကၤတျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ယခု Google အမည္သည္ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္လည္း ႀကိယာပုဒ္အျဖစ္ ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းခ်က္၌ 'ဂူးဂဲလ္ ရွာေဖြေရး ယႏၱရားသုံးစဲြ၍ အင္တာနက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူသည္' (To use the Google search engine to obtain information on the Internet) ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
အထက္ပါ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၄/၁၉၃၁ / ၂၀၀၆ ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ၆-၇-၂၀၀၆ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာမွ ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီးေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ေမာင္းတိန္းဗ်ဴးေဒသရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ဂူးဂဲလ္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရပုံ
(မင္းရဲဦး)


IBM
IBM ဟူေသာ အတုိေကာက္စာလုံးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 'Big Blue' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လူသိမ်ားေသာ ႏုိင္ငံ တကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး စက္ပစၥည္းေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ အာမန္႔ေဒသ တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းကုန္အမွတ္တံဆိပ္၏ တန္ဖုိးမွာ ခန္႔မွန္းေျခေဒၚလာ ၅၉.၀၃ ဘီလီယံရွိၿပီး ကမၻာ႔အဆင့္ (၂)တြင္ ရွိေနသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ IBM သည္ ကမၻာ႔အႀကီးဆုံး ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဟူးလက္-ပက္ကာ့ဒ္ကုမၸဏီက ေက်ာ္တက္သြားသျဖင့္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ကုမၸဏီအျဖစ္ ရွိေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ IBM သည္ ကမၻာ႔ေဒသအသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္း အင္အားေပါင္း (၃၅၀၀၀) ျဖင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ၀န္ထမ္းဦးေရအမ်ားဆုံး အုိင္တီကုမၸဏီ ျဖစ္ေလသည္။ ဤကုမၸဏီအား ၁၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ႏွိပ္စက္ လက္ကြက္ဇယားခလုတ္ ကုမၸဏီအျဖစ္တည္ေထာာင္ရာမွ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မွတ္တမ္းဇယား တြက္ခ်က္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (CRT) အမည္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဤေကာ္ပုိေရးရွင္း၌ အဖဲြ႕၀င္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး IBM ဟူေသာ လက္ရွိအမည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
IBM ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မွာ ဆင္ျမဴယယ္ေဂ်ေပါလ္မစ္ဆာႏုိ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၄/၄၀၂၉/၁၉၉၄ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၄/၄၀၃၀/၁၉၉၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုမၸဏီ႐ုံးမ်က္ႏွာစာတြင္ IBM လုိဂုိကုိေတြ႕ရပုံ (မင္းရဲဦး)

အုိင္ဘီအမ္ IBM လုိဂုိသမုိင္း

အုိင္ဘီအမ္ ကုမၸဏီနဲ႔ သူ႔ေရွ႕က ကုမၸဏီမ်ားဟာ လုိဂုိနဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားစြာကို တီထြင္အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ လုိဂုိမ်ားကို ကမၻာက သိေစခဲ့ပါတယ္။

ပုံ (၁) ITR
ပုံအမွတ္ (၁) မွာ မူလအစ အုိင္တီအာရ္ ကုမၸဏီရဲ႕လုိဂိုကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အုိင္တီအာရ္လုိဂုိ

အုိင္တီအာရ္လုိ႔ေခၚတဲ့ International Time Recording ကုမၸဏီ ITR ဟာ ပထမ ဦးစြာ ဘန္ဒီမန္ႏ်ဴဖက္ခ်ားရင္း ကုမၸဏီအျဖစ္နဲ႔ နယူေယာ့ခ္၊ ေအာဘန္းမွာ စတင္ခဲ့ပါ တယ္။ အုိင္တီအာရ္ရဲ႕ အဓိက ထုတ္ကုန္လုိင္းကေတာ့ ၁၈၈၈ မွာ ဘန္ဒီ တီထြင္ၿပီး မူပုိင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွတ္စက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
အုိင္တီအာရ္ဟာ ေနာက္ပုိင္းမွာ ၁၉၁၁ မွာ CTR ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါဟာ အုိင္ဘီအမ္ရဲ႕ ေရွ႕ေျပးျဖစ္တယ္။

ပုံ (၂) CSC

၁၈၉၁ မွာ အုိဟုိင္းအုိမွ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အက္ဒြပ္ကန္ဒီနဲ႔ ေအာရိန္းတုိ႔ဟာ အသစ္တီထြင္ထားတဲ့ Computing Scale ကုမၸဏီကုိ ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကုမၸဏီရဲ႕ လုိဂုိကုိ ပုံ (၂)မွာ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။


ပုံ (၃) CTR
၁၉၁၁ မွာ ITRC နဲ႔ Tabulating Machine Company တုိ႔ကို ခ်ားလ္စ္ဖရင့္ ဆုိသူက ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး CTR ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၄ မွာ ၀ပ္ဆင္ဟာ CTR ရဲ႕ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္လာတယ္။ပုံ (၄ ) အုိင္ဘီအမ္
၁၉၂၄ မွာ CTRC ကုမၸဏီက IBMC ကုမၸဏီရဲ႕ နာမည္ကုိ လဲႊယူလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ CTR လုိဂုိဟာလည္း Business Machines စကားလုံးမ်ားနဲ႔ အစားထုိးခံရ ပါတယ္။ အဲဒီကစလုိ႔ အင္တာေနရွင္နယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိလည္း ၾကားထဲမွာ ထည့္သြင္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Business International Machines ျဖစ္လာပါ တယ္။

ပုံ (၆ ) IBM
အုိင္ဘီအမ္ကုမၸဏီဟာ ကြန္ပ်ဴတာထုတ္လုပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး အသြင္သုိ႔ တျဖည္း ျဖည္း ကူးေျပာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လုိဂုိပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။
လုိဂုိအသစ္ဟာ Business Machines ေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ လ (၁)ရက္ေန႔မွာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ IBM ဆုိတဲ့ စာလုံးကုိ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းပဲ ေဖာ္ျပထားတာပါ။
ပုံ (၆) IBM
၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေမလမွာ (သူမကြယ္လြန္မီ ရက္ပုိင္းအလုိမွာ) ေသာမတ္စ္၀ပ္ဆန္စီနီယာ ဟာ သူ႔သားကုိ အုိင္ဘီအ္ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ ပါတယ္။
တြမ္၀ပ္ဆန္ဂ်ဴနီယာဟာ အျမန္ဆုံး လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေရာ၊ သေကၤတ ေတြပါ ေခတ္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းခဲ့သည္။ ပထမဆုံး ျမင္သာတာက ကုမၸဏီရဲ႕ လုိဂုိပုံစံ ေျပာင္းျခင္းပါ။ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္နာ ေပါလ္ရန္းဒ္က လုိဂုိအသစ္ကုိ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။


ပုံ (၇) IBM
၁၉၇၂ မွာ ကုမၸဏီဟာ လုိဂုိဗားရွင္းအသစ္ကို တီထြင္မိတ္ဆက္ခဲ့ ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ လုိဂုိအသစ္ကုိ ေပါလ္ရန္းဒါက ဖန္တီးပါတယ္။ ေရျပင္ညီ အစင္းက်ားမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အုိင္ဘီအမ္လုိဂုိ အမွတ္တံဆိပ္ဟာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ ခဲ့ၿပီး ကမၻာ႔လူသိအမ်ားဆုံးနဲ႔ အေကာင္းဆုံးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း။


YAHOO
၂၀၀၈ ခုႏွစ္စာရင္းအရ အထက္ပါ လုိဂုိ၏တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ (၅၄၉၆) ရွိၿပီး ကမၻာ႔အေကာင္းဆုံး လုိဂုိစာရင္း အမွတ္စဥ္ (၆၅) တြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိေနပါသည္။ YAHOO ဟူေသာ အင္တာနက္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို ေဒးဗစ္ဖီလုိႏွင့္ ဂ်ယ္ရီရန္းတုိ႔ႏွစ္ဦးက တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒးဗစ္ႏွင့္ ဂ်ယ္ရီတုိ႔မွာ (Stanford University) စတန္းဖုိ႔တကၠသုိလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူဘဲြ႕သင္တန္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ တကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း အခန္းငယ္တစ္ခု၌ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္၍ သူတုိ႔ စိတ္၀င္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျခရာေကာက္ရွာေဖြသည့္ အလုပ္ကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။ မ်ားမၾကာမီ ပင္ သူတို႔၏ စိတ္၀င္စားမႈမွာ ႀကီးထြားသည္ထက္ ႀကီးထြားလာၿပီး၊ ေဒါက္တာဘဲြ႕စာတမ္းအတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း ထက္ မိမိတို႔၀ါသနာပါရာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စာရင္းျပဳစုျခင္းကို အခ်ိန္ေပးျခင္းက ပုိမ်ားလာသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒးဗစ္ႏွင့္ ဂ်ာရီတုိ႔၏ အင္တာနက္စာရင္းမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔သည္ထက္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး၊ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား ခဲြျခားျပဳစုျခင္းအားျဖင့္ YAHOO ၏ လုပ္ငန္းကို စတင္ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။
ဤ Web Site ၏ မူလအမည္မွာ ''ဂ်ယ္ရီႏွင့္ ေဒးဗစ္တုိ႔၏ ကမၻာ႔ကြန္ယက္လမ္းညႊန္" ("Jerry and David's Guide to the World Wide Web") ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဘိဓာန္အကူအညီယူၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံ ေသာ အမည္သစ္ကို မွည့္ခဲ့သည္။ ၎အမည္မွာ YAHOO (ရဟူး) ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး၊ YAHOO မွာ စာလုံးအတုိ ေကာက္ျဖစ္၍ အဓိပၸါယ္အျပည့္အစုံမွာ "Yet Another Hierarchical Officious Oracle" ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒးဗစ္ႏွင့္ ဂ်ယ္ရီတုိ႔ကမူ YAHOO ဆုိသည္မွာ "႐ုိင္းသူ၊ ၾကမ္းသူ၊ ရက္စက္သူ" ဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း အခုိင္ အမာေျပာဆုိလ်က္ ရွိၾကပါသည္။


(မ်ဳိးမဥၹဴ)


APPLE
အထက္ပါ လုိဂုိသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ လုိဂိုတန္ဖုိးေဒၚလာ (၁၃.၇၂၄) ရွိၿပီး ကမၻာ႔အေကာင္းဆုံး လုိဂုိ စာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ (၂၄) ရရွိေသာ လုိဂုိျဖစ္ပါသည္။ Apple လုိဂုိသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Apple Computer Inc. မွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လုိဂုိတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ လုိဂိုတန္ဖုိး (၇.၉၈၅) ေဒၚလာဘီလ်ံရွိကာ ကမၻာတြင္ အဆင့္ (၄၉) ခ်ိတ္ေသာ လုိဂုိျဖစ္သည္။ Apple ကုမၸဏီသည္ ပထမဆုံး အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ပါ၀င္ျပသရန္အတြက္ လုိဂုိအသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ဆုံးျဖတ္ရာမွ Apple လုိဂုိ စတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ Apple ကုမၸဏီမွ စတင္ထုတ္လုပ္ေသာ Apple-1 computer မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ မူလလုိဂုိမွာ ပန္းသီးပင္ေအာက္၍ ထုိင္ေနေသာ အုိက္ဇက္နယူတန္၏ ႐ုပ္ပုံႏွင့္အတူ 'Newton' ထူးဆန္းေသာ အေတြးပင္လယ္ကုိျဖတ္ၿပီး တစ္ကုိယ္တည္း အၿမဲခရီးသြားေနေသာစိတ္' ဟူေသာ စာသားတုိ႔ ပါ၀င္ေလသည္။ Steve Jobs က Apple-1 ၏ ေရာင္းအား ေႏွးေကြးရျခင္းမွာ ယင္း၏ လုိဂုိေၾကာင့္ လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါ၀င္သည္ဟု ယူဆကာ လုိဂုိဒီဇုိင္းအသစ္ထြင္ရာတြင္ ကူညီရန္ Regis Mckenna ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီအား ငွားရမ္းခဲ့သည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ လူငယ္အႏုပညာ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ Rob Janov ထံ Apple ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးၿပီး လုိဂုိသစ္အား ဒီဇုိင္းေရးဆဲြေစခဲ့သည္။ Janov သည္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအား သုံးစဲြသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ပစၥည္းအနည္းငယ္တြင္ တစ္ခု အပါ အ၀င္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆႏွင့္အတူ ပန္းသီးသ႑ာန္ကုိ စတင္ေရးဆဲြခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေသးငယ္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးေသာ ကမၻာအေပၚက်ီစားလုိသည့္သေဘာႏွင့္ ယင္းလုိဂုိ၏ အႏုပညာ လက္ရာေျမာက္မႈကို ျမင္သာေစရန္ ပန္းသီးတစ္ဖက္တြင္ အခ်ဳိင့္ေကြးေလးတစ္ခုကို ထြင္းခဲ့သည္။ Janov အတြက္မူ ယင္းသုိ႔ အခ်ဳိင့္ကေလး ေပၚေနျခင္းမွာ ပန္းသီးအား ခရမ္းခ်ဥ္သီးႏွင့္ ဆင္တူေနျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ပန္းသီးအား အသြင္ျမဴးၾကြေသာ အစိမ္းေရာင္ အကုိင္းအခက္ေလးျဖင့္ စတင္ ထားၿပီး အနည္းငယ္ေတာက္ပကာ ပုံသ႑ာန္ ဆန္းျပားေသာ အေရာင္အေသြး အႏုအရင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ ေရာစပ္ထားသည့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အစင္းၾကား ေျခာက္ခုႏွင့္ ပုံေဖာ္ထားရာ ေႏြးေထြးၿပီး ဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာ လုိဂုိ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။
Steve Jobs သည္ လုိဂုိ၏ ဒီဇုိင္း၊ အသြင္အျပင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ဂ႐ုစုိက္ခဲ့ေလသည္။ လုိဂုိအား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပုိ၍ လြယ္ကူေစရန္ လုိဂုိအေရာင္ ေျခာက္မ်ဳိးအား အစင္းေၾကာင္း ပါးပါးေလးမ်ားျဖင့္ ခဲြျခားရန္ Janov က အႀကံေပးေသာအခါ Jobs က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
Markkula သည္ ျပပဲြတြင္ ျပသရန္အတြက္ လုိဂုိသစ္အား ေနာက္ခံအလင္းေရာင္ေပၚတြင္ မီးခုိးေရာင္ ခပ္မႈိင္းမႈိင္း ပုံေဖာ္ထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္တဲြရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကုန္စည္ျပပဲြတြင္ Apple ၏ ဆုိင္ခန္း သည္ စီးပြားေရးနယ္ပင္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေသးငယ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Processor Technology, IMSAI ႏွင့္ Cromemco ကုမၸဏီ၏ ဆုိင္ခန္းမ်ား၊ အျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆုိင္ခန္းမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ပုိ၍ ကၽြမ္းက်င္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေနျခင္းမွာ Markula ၏ ေက်းဇူးပင္ ျဖစ္သည္။ Apple company ထက္ႀကီးေသာ အျခားပါ၀င္ျပသသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ အနက္ေရာင္ ေဖာင္တိန္ ျဖင့္ ေရးဆဲြထားေသာ ကတ္ထူစားပဲြတစ္ခုထက္ မပုိေပ။
ျပပဲြတြင္ ပါ၀င္ျပသရန္အတြက္ ဦးစြာ စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္အေလ်ာက္ Apple ၏ ဆုိင္ခန္းမွာ ၀င္ေပါက္အနားတြင္ရွိ၍ ခန္းမအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသူတုိင္း ျမင္သာေစခဲ့သည္။ Apple ကုမၸဏီ သည္ ႀကီးမားေသာ ျပစက္ေပၚတြင္ လွ်ပ္တျပက္ဗီြဒီယုိ႐ုပ္ပုံ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပသကာ လူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ရွိလာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပပဲြအၿပီးမွာမူ Homebrew Club အဖဲြ႕၀င္ႏွင့္ Dr.Dobb's ဂ်ာနယ္ ၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္သူ Jim Warren က Apple သည္ လူသိမ်ားေသာ ျပပဲြတင္သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ ယင္းျပပဲြ သတင္းကုိ ေရးသားေသာ Byte မဂၢဇင္းတြင္လည္း Apple အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ပင္ က်န္ခဲ့ေလသည္။ လူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးေသာသူမ်ား၏ ဤသုိ႔ေသာ အေစာပုိင္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ရခဲ့ေသာ္ လည္း လအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ယခင္ Apple-1 ေရာင္းရသည့္ အေရအတြက္ထက္ တစ္ရာေက်ာ္ ပုိမ်ား ေသာ အမွာစာ (၃၀၀)ကုိ Apple-2 အတြက္ လက္ခံရရွိခဲ့ေလသည္။
Ron Wayne ၏ ပန္းသီးတစ္လုံးႏွင့္ Newton ၏ ႐ုပ္ပုံပါေသာ မူလ Apple လုိဂုိမွာ အမွန္ပင္လွပေသာ လုိဂုိ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း၏ အလွအပအားလုံးေၾကာင့္ပင္ လုိဂုိမွာ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရၿပီး လုိဂုိအား အရြယ္အစား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေရအတြက္ မ်ားစြာထုတ္လုပ္ရာ၌ လြန္စြာခက္ခဲမည္ကို Steve Jobs က စုိးရိမ္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ Regis Mckenna ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆီသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အမွန္ တကယ္ အသုံးျပဳမည့္ လုိဂုိအား ေရးဆဲြရန္တာ၀န္မွာ Rob Janoff ၏ ပခုံးေပၚသုိ႔ က်ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ Mr.Janoff သည္ Mac ၏ ေျပာပရေလာက္သည့္ အကူအညီမပါဘဲ ဒီဇုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႀကိဳးစားေရးဆဲြၿပီးေနာက္ ရင္းႏွီးၿပီးသား သက္တံေရာင္လုိဂုိေပၚတြင္ အေျခခံကာ ယခင္ထြင္းထားသည့္ အခ်ဳိင့္ေကြးေလးအား ဆက္လက္ ပါ၀င္ေစၿပီး ျမင္႐ုံျဖင့္ ပန္းသီးတစ္လုံးအျဖစ္ သိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ပန္းသီးထက္မနည္း စိတ္၀င္စားမႈရွိေစရန္ ပုံေဖာ္ခဲ့ ေလသည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ 'ဆဲြခဲ့ဖူးသမွ် ဒီဇုိင္းမ်ားထဲတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေကာင္းဆုံးလုိဂုိ' ဟု Apple ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mike Scott ေျပာခဲ့သည့္ Apple လုိဂုိအား မ်ားစြာ ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ယခင္ သုံးစဲြခဲ့သည့္ အျဖဴေရာင္လုိဂုိ၏ ေနရာတြင္ Apple လုိဂုိအား ေျပာင္းလဲသုံးစဲြေစခဲ့ေလသည္။
Apple လုိဂုိမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား႐ုံး၌ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၄/၄၃၇၈/၁၉၉၄ ႏွင့္ ၄/၄၃၇၉/၁၉၉၄ တုိ႔ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္သြင္းထားခဲ့ၿပီး သတင္းစာမ်ားတြင္ သတိေပးေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ ရာ ၁၈/၈/၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေၾကျငာထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(ခင္သဂၤ ီဖုန္း)

INTEL
အထက္ပါ အင္တဲ့လ္ လုိဂုိသည္ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမုိမုိရီမ်ား၊ တစ္ဦး ခ်င္းသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္အသုံးျပဳ ပစၥည္းမ်ားစသည္တုိ႔အား တီထြင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ယေန႔ကာလထိတုိင္ ေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အင္တဲ့လ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း (Intel Corporation) မွ ပုိင္ဆုိင္ထား ေသာ လုိဂုိတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ လုိဂုိတန္ဖုိး ေဒၚလာ (၃၁.၂၆၁) ဘီလ်ံရွိကာ ကမၻာတြင္ အဆင့္ (၇) ခ်ိတ္ေသာ လုိဂုိတစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္တဲ့လ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ႔ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၁၀၀) စာရင္းတြင္ အင္တဲ့လ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ကုမၸဏီ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အင္တဲ့လ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ အဓိပၸါယ္ေလးနက္ ျပည့္စုံၿပီး ထင္ရွားေသာ ေပၚလြင္လွေသာ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္သေကၤတတစ္ခု ရွိထားရန္ မည္သုိ႔မည္ပုံ အေရးႀကီး ေၾကာင္းကို အၿမဲသိရွိ လက္ခံထားေလသည္။ အင္တဲ့လ္သည္ ၎၏ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ မႈအတြက္ က်င့္သုံးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းပုိင္းစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာအမွတ္တံဆိပ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရပါသည္။
အင္တဲ့လ္မွ ပထမဦးဆုံး စတင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ လုိဂုိပုံစံမွာ အင္ တဲ့လ္ ဟူေသာ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း သီးသန္႔စာသား (word) တြင္ "e" ဟူေသာ အကၡရာကုိ အျခားေသာ အကၡရာမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးတည္းမထားဘဲ ေအာက္သုိ႔ ႏွိမ့္ခ် ထားေသာ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ လုိဂုိဒီဇုိင္းအား ဆီလီကြန္ဘဲလ္လီ ပုိင္အုိးနီးယား ေရာဘတ္သ္ႏြိဳင္စီႏွင့္ ေဂါဒြန္မုိရီက ဒီဇုိင္းထြင္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းအမယ္မ်ား ၊ သာဓကအား ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ key ခလုတ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား ထည့္သြင္းမႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ သေကၤတအေနအျဖစ္ အင္တဲ့လ္လုိဂုိႏွင့္အတူ "Intel inside" ဟူေသာ စာသားကုိ ထည့္သြင္းလာခဲ့ၿပီး လုိဂုိသစ္ အေနျဖင့္ ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အင္တဲ့လ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ အဆုိပါ လုိဂုိသစ္အား အမ်ားသိရွိ ေစရန္ ေၾကာ္ျငာရာတြင္ မည္သည့္ေၾကာ္ျငာမဆုိ ထုိေၾကာ္ျငာတြင္ အင္တဲ့လ္လုိဂိုအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါက ထုိေၾကာ္ျငာစရိတ္၏ တစ္၀က္ႏႈန္းကုိ က်ခံေပးမည့္ နည္းဗ်ဴဟာကုိ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိနည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ပင္ လုိဂုိအသစ္သည္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီး လူသိမ်ားလာခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္တဲ့လ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ (Centrino) လက္ေတာ့ပ္မ်ားႏွင့္ (Viiv) အိမ္သုံး ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈပစၥည္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်စ္ပ္ (chip)၊ တနည္းအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္ဥာဏ္ အမ်ဳိးအစားသစ္တစ္ခုကို တီထြင္ထုတ္လုပ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ပစၥည္းသစ္အား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း သည္ အင္တဲ့လ္လုိဂုိသစ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈဆုိင္ရာ က်င့္သုံးမည့္ နည္းဗ်ဴ ဟာတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟရန္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖုိးႏွင့္ ထူးျခားအေရးပါ ေသာ အသြင္လကၡဏာမ်ားစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူသုံးစဲြမည့္ ေဖာက္သည္မ်ားအား အေကာင္း ဆုံး ေျပာျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အင္တဲ့လ္လုိဂုိသစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းပုိင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား သိသိသာသာ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ အဆုိပါ "e" ကုိ အျခားေသာ အကၡရာမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ေျပးတည္း ျပန္ထားၿပီး "Intel" ဟူ ေသာ ကုမၸဏီနာမည္အား တစ္ဟုန္ထုိးလွည့္ပတ္ေနသည့္ ဟန္ပတ္လမ္းအတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာ ဒီဇုိင္းႏွင့္ အတူ "ေရွ႕သုိ႔ တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္ဦးေဆာင္သြားမည္" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အား ထည့္သြင္းေသာ ပုံစံျဖစ္ပါ သည္။ လုိဂုိသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အား ထိထိမိမိရွိလွေသာ ယင္းေဆာင္ပုဒ္သည္ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ နည္းပညာမ်ား၊ ပညာေရး၊ လူမႈဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ား၊ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္သြားမည္သာမက ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အတုိင္း စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်ကုိလည္း ေရွ႕ကပင္ ဦးေဆာင္ သြားမည္ဟူေသာ အင္တဲ့လ္ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္သုိ႔ ဦးတည္သြားမည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေနပါ သည္။ အင္တဲ့လ္ ကုမၸဏီသည္ ရာစုႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာခန္႔ ၀ယ္ယူသုံးစဲြသည့္ ေဖာက္သည္မ်ား အသိဥာဏ္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ဆန္းသစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ တီထြင္ဖန္တီးမႈ မ်ားသည္ အင္တဲ့လ္လုိဂုိ၏ ေအာင္ျမင္မႈ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
အင္တဲ့လ္ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပုံတင္႐ုံး၌ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၄/၃၃၉၉/၁၉၉၈ အရ စတင္မွတ္ပုံတင္သြင္းထားၿပီး အမ်ားသိေစရန္ သတိေပးေၾကညာခ်က္ကုိ သတင္းစာတြင္ ၅/၁၀/၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ စတင္ထည့္သြင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၄/၃၈၁၄/၂၀၀၀၊ ၄/၁၀၆၈/၂၀၀၂ ႏွင့္ ၄/၇၇၆၅/၂၀၀၅ မ်ားအရ အသစ္တစ္ဖန္ မွတ္ပုံတင္သြင္းမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္ ထားၿပီး အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ကို ၂၅/၁/၂၀၀၇ တြင္ ေနာက္ဆုံးေၾကညာထားေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပ လုိက္ပါသည္။
(မီမီေသာ္)

Source : ကမၻာ႔အေကာင္းဆုံး ႏုိင္ငံတကာလုိဂုိမ်ားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား။

(ကေလာင္စုံ)၊ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိအႏုပညာ။


No comments:

Up