2009-01-23

ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေျဖ

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေျဖက႑ပါ အေမးအေျဖမ်ားကို ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာကုိ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ရံဖန္ရံခါသုံးစဲြသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကုိ သုံးစဲြရန္ အစီအစဥ္ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစဲြေနရင္း ေတြ႕ႀကဳံလာရႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
-ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာ႐ုိက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းဇယား ေရးဆဲြျခင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒ္၀ဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အပါအ၀င္ ၀င္းဒုိးစ္အသုံးျပဳသည္အထိ အခန္းက႑ေပါင္း ၁၅ ခု၊ ေမးခြန္းေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ ကုိ ေျဖဆုိေဖာ္ျပထားသည္။
-အေမးအေျဖတစ္ပုဒ္ခ်င္းတုိင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ခန္းစာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚမွ အေျဖရွာေဖြဖတ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ တစ္အုပ္လုံး အစအဆုံး ေလ့လာဖတ္႐ႈလွ်င္လည္း အက်ဳိးရွိ သည့္ အေမးအေျဖမ်ား ျဖစ္သည္။
- ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးအတြက္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာေဖြေပးထားသည့္အတြက္ အားလုံးကို ေလ့လာၿပီးလွ်င္ မိမိကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုျဖစ္တုိင္း ကြန္ပ်ဴတာျပင္ဆုိင္သုိ႔ ပုိ႔စရာမလုိဘဲ မိမိဘာသာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္အထိ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းလာမည္ျဖစ္သည္။
-ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေျဖ တစ္ပုဒ္ခ်င္းတုိင္းကို ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ စကားေျပျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး လုိအပ္သည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား၊ အဆင့္အလုိက္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

download


File Type=PDF, Size=8.04 MB
Source of Computer Journal

No comments:

Up