2007-09-03

ေၾကာ္ျငာအသြင္ေဆာင္သည့္ Blog မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာ

အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားၾကားမွာ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး ကုိယ္ပုိင္ Blog ေတြတည္ေဆာက္ၿပီး စာေပ၊ ကဗ်ာ၊ ဗဟုသုတ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေဆြးေႏြးမွ်ေ၀ေနမႈမ်ားဟာ Chatting ကဲ့သုိ႔ပင္ လူထုအၾကား တျဖည္းျဖည္းေနရာယူလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း မိမိလုပ္ငန္း ကုိ အခေၾကးေငြကုန္က်မႈမရွိဘဲ ေၾကာ္ျငာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာအသြင္ေဆာင္သည့္ Blogger မ်ား ပုိမုိမ်ားျပား လာေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ Blog ဆုိသည္မွာ Website တစ္ခုကဲ့သုိ႔ Web Page မ်ားနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားကာ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပး၍ စိတ္ႀကိဳက္ Account ဖြင့္ႏုိင္ျခင္း၊ Gmail account တစ္ခုရွိ႐ုံနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ Blog တင္ႏုိင္ျခင္း၊ Google Search မွာ ကုိယ့္ blog နာမည္ကုိ႐ုိက္ထည့္၍ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္ Update လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ blog တည္ေဆာက္သုံးစဲြသူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကလည္း သူတုိ႔လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို Website သီးသန္႔၀ယ္တင္ၿပီး မသုံးေတာ့ဘဲ အခမဲ့ရတဲ့ Blog ေတြ ဖန္တီးၿပီး ေရးသားေၾကာ္ျငာလာၾကတယ္။ blog မွာ ကုိယ္တုိင္လည္း update လုပ္ႏုိင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၊ ေငြေၾကးသက္သာလုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း မ်က္စိက်လာၾကပါတယ္။

No comments:

Up